5. Hygienická zařízení a šatny

 

5.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

5.1.1. Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná.

 

Záchod

5.1.2. Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm x 1600 mm. Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm a hloubku nejméně 2150 mm.

V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš.

Minimální rozměry záchodové kabiny jsou stanoveny na 1800 mm šířky a 2150 mm hloubky. Při osazení záchodové kabiny záchodovou mísou, umyvadlem, odpadkovým košem, háčkem a madly po obou stranách mísy, musí zůstat volný manipulační prostor pro vozíčkáře o průměru 1500 mm. Na následujícím půdorysu může manipulační prostor zasahovat pod umyvadlo, protože umyvadlo musí vozíčkáři umožnit podjetí. Umyvadlo musí mít horní hranu ve výši 800 mm nad podlahou a pod umyvadlem nesmí být žádná překážka, např. skříňka nebo sloupek ("noha"). Vhodné je umyvadlo s "vykrojeným" předním okrajem, které vozíčkáři umožní větší podjetí a lepší dosažitelnost vodovodní baterie a dávkovače mýdla (např. umyvadlo JIKA MIO).

Záchodová kabina 1800x2250 mm

Záchodová kabina 1800x2150 mm

5.1.3. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.

Šířka vstupu do záchodové kabiny musí být neméně 800 mm. Na vnitřní straně dveří musí být umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 až 900 mm. Instalované madlo však zužuje prostor průjezdu a některým vozíčkářům může bránit vjezdu do kabinky - např. ovladač elektrického vozíku může narážet do madla, pokud je umístěno 800 mm nad podlahou (ukázka průjezdu zúženého madlem je na následující fotografii). Pokud je to z prostorových důvodů možné, je vhodné navrhnout širší vstup. Dveře se musí otevírat směrem ven z kabiny, jinak by dveře zasahovaly do manipulačního prostoru a vozíčkář po vjezdu do kabiny by nebyl schopen za sebou dveře zavřít.

Madlo ve výši ovladače vozíku

Na následující fotografii je madlo umístěno na vnější straně dveří a v kombinaci s nevhodně umístěnými dveřmi až u stěny dochází k výraznému zúžení vstupu do záchodové kabiny.

 Nevhodně umístěné madlo na vnější straně dveří

Dveře musí být opatřeny zámkem, který je možné odjistit zvenku. Při výběru klíče pro zamykání dveří zevnitř je nutné brát v úvahu i velikost a tvar klíče - vozíčkáři s těžším postižením rukou jen těžko ovládnou následující tvar hlavy klíče:

 Ukázka nevhodného klíče

Vhodnější je použít klíč s většími plochami:

 Ukázka vhodnějšího klíče

5.1.4. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím. Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která je na proti vstupu.

Vzdálenost mezi čelem mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Důvodem je to, aby se vozíčkář při přesunu (nástupu) z boku dostal sedačkou vozíku k místu, kde bude sedět na míse. Pokud se vzdálenosti 700 mm od zadní stěny kabiny dosáhne pouze tím, že se před stěnu přistaví obložení splachovače, tak jak je to na následující fotografii, účel 700 mm odstupu se nenaplní. Na fotografii je vidět ovladač signalizačního systému nouzového volání (v dosahu z mísy a ve výšce od 600 do 1200 mm nad podlahou). Další ovladač by však měl být ve výšce nejvýše 150 mm nad podlahou.

Ukázka krátké záchodové mísy

Vozíčkář se pravým kolem dostane dostatečně dozadu, levé kolo se však zastaví o přizděné obložení splachovací nádržky. Sedačkou vozíku se dostane pouze zhruba 200 mm před přední hranu mísy, jak je vidět na následující fotografii. Navíc přesunu brání i zvednuté madlo, které by rovněž mělo být instalováno na zadní stěně. Jinak je mísa správně instalována v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny.

Ukázka krátké záchodové mísy

Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.

V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

Poznámka: všechny následující 3D modely ukazují prostory ve skutečných proporcích.

 Záchodová kabina 1800x2150 mm

Vozíčkář bez asistence se na mísu přesouvá třemi různými způsoby:

a) z boku - vozíčkář se po příjezdu do kabinky otočí a zacouvá mezi boční stěnu a mísu. Aby měl možnost přímo se přesunout na mísu, musí být přední hrana mísy vzdálena od zadní stěny 700 mm. Vozíčkář zvedne sklopné madlo (musí být dlouhé 800 mm, tj. přesahovat okraj mísy o 100 mm), sundá, sklopí nebo odklopí postranici nebo madlo vozíku a přesune se na mísu. V tuto chvíli, pro bezpečí a pohodlí, sklopí zpět dolů madlo.

Přesun na mísu z boku

Pokud se v objektu zřizuje více než jedna toaleta pro vozíčkáře, je vhodné další toaletu vystavět zrcadlově, aby byla pro přístup z boku přístupná z druhé strany mísy. Někteří vozíčkáři mohou mít zcela nebo významně ochrnutou polovinu těla a jsou schopni se na mísu přesunout pouze na jednu stranu. Rovněž vykonání hygieny po použití toalety mnohdy mohou pouze jednou rukou a pevné madlo mezi mísou a stěnou kabiny může být problémem. Proto by raději využili kabiny se zrcadlovým půdorysem.

b) diagonálně - vozíčkář po příjezdu do kabiny přijede před mísu a stočí vozík mezi stěnu a mísu. Podle potřeby zvedne sklopné madlo nebo ho použije pro přesun. Jednou rukou se chytí mísy, druhou rukou se opírá o vozík. Švihem nebo pomalým pohybem se přesune na mísu. Podle potřeby sklopí dolů madlo.

Přesun na mísu diagonálně

Opět je vhodné myslet na další kabinu se zrcadlovým půdorysem.

c) čelně - vozíčkář po příjezdu do kabiny přijede přímo před mísu. Podle potřeby zvedne sklopné madlo nebo ho použije pro přesun. Zpravidla se jednou rukou chytí mísy, druhou rukou se opírá o vozík. Švihem nebo pomalým pohybem se přesune na mísu. Podle potřeby sklopí  dolů madlo.

U kabiny s minimálními rozměry je nutné umístit mísu přímo proti vstupním dveřím, jinak by při přímém přesouvání na mísu překáželo umyvadlo.

Přesouvání na mísu - přímo

Záchodová kabina s asistencí musí být široká minimálně 2200 mm a hluboká 2150 mm. Mísu je nutné umístit na osu stěny, nejlépe přímo proti vstupním dveřím. Madla umístěná po obou stranách mísy musí být sklopná a musí přesahovat mísu o 100 mm (tzn. že jsou dlouhá 800 mm), nad podlahou musí být 800 mm. Vozíčkář přijede k míse a asistent (nebo více asistentů) vozíčkáře na mísu přesunou. Proto je nutné, aby po obou stranách mísy byl dostatečný prostor pro asistenta.

Záchodová kabina s asistencí

Toaleta s asistencí 

 

5.1.5. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko.

5.1.6. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.

U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.

U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím asistence musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.

Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

Záchodová kabina 1800x2150 mm

5.1.7. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo, musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.

Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru.

Vozíčkář musí mít možnost vidět se v zrcadle. Nejlépe je nad umyvadlem umístit sklopné zrcadlo, ve kterém se může vidět vozíčkář a případně i stojící osoba.

Umyvadlo se sklopným zrcadlem

Pokud je v kabině pouze pevné zrcadlo, musí být umístěno tak, aby se v něm viděl zároveň vozíčkář i stojící osoba - spodní hrana zrcadla musí být ve výši 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši 1800 mm nad podlahou. Zároveň je vhodné do kabiny umístit i druhé zrcadlo, kde spodní hrana bude ve výši 600 mm nad podlahou a horní opět ve výši 1800 mm nad podlahou.

Umyvadlo s pevným zrcadlem

Dvě pevná zrcadla v kabině

Na umístění zrcadla (přesněji výšku spodní hrany nad podlahou) je nutné pamatovat nejen v záchodové kabině, ale i v jiných prostorách. Na následující fotografii jsou zrcadla u vysoušečů vlasů u východu z bazénu. Zrcadla jsou umístěna příliš vysoko - spodní hrana zrcadla je ve výšce 1170 mm nad podlahou, vozíčkář na sebe při úpravě účesu nevidí. Alespoň jedno zrcadlo by mělo být vyšší se spodní hranou ve výšce 600 mm nad podlahou.

Vysoko umístěná zrcadla

 

5.1.8. Pokud je v záchodové kabině instalován přebalovací pult nesmí zužovat šířku manipulačního prostoru vedle záchodové mísy.

Příklady řešení záchodových kabin:

Řešení záchodové kabiny - u kavárny 

Vstup do záchodové kabiny je řešen dveřmi otevíranými ven se vstupem širokým 900 mm (hlava klíče by mohla být s větší plochou, křídly, pro snazší ovládání; dveře se dají odjistit zvenku). Na vnitřní straně dveří je instalováno vodorovné madlo ve výšce 870 mm. (Na fotografiích není vidět celá kabina, její rozměry jsou: šířka 1820 mm a hloubka 1950 mm; vzhledem k tomu, že jde o novou stavbu, hloubka kabiny měla být 2150 mm.)

Umyvadlo je možné podjet, horní hrana je ve výšce 800 mm. Použitá je páková baterie. Zrcadlo je sklopné, ovládání zrcadla nevystupuje do prostoru. Ovladač nouzové signalizace je umístěn 250 mm nad podlahou (měl by být ve výšce 150 mm). Vedle umyvadla není instalováno svislé madlo dlouhé 500 mm (ve výšce 800 mm nad podlahou).

 Řešení záchodové kabiny - u kavárny

Hrana záchodové mísy je ve výšce 530 mm (má být ve výšce 460 mm) od podlahy. Přední hrana mísy je ve vzdálenosti 710 mm od zadní stěny. Osa mísy je 420 mm (má být 450 mm) od stěny. Mísa v kabině je určena pro přesun z boku nebo pro diagonální přesun. Bližší madlo je sklopné, ve výšce 780 mm (má být 800 mm) nad podlahou a s délkou 830 mm (má být 800 mm). Druhé madlo (u stěny) je pevné, ve výšce 780 mm (má být 800 mm) nad podlahou a s délkou 830 mm (má být 900 mm, ale zde by již překážel sušič rukou). Ovladač nouzové signalizace je v dosahu z mísy a ve výšce 1140 mm nad podlahou. Druhý ovladač splachování je na vzdálenější stěně ve výšce 1010 mm.

V kabině není koš ani věšák.

Následující tři fotografie ukazují řešení záchodové kabiny s asistencí:

Ukázka kabiny s asistencí

Kabina je dostatečně široká i hluboká. Mísa je umístěna přímo proti vstupním dveřím. Žádný ze zařizovacích předmětů nepřekáží v pohybu vozíčkáře, k přístupu k míse ani v pohybu asistenta. Umyvadlo je osazeno ve správné výšce, ale rozměrově nedostačující. Celý prostor kabiny nebrání v instalaci většího umyvadla. Zrcadlo je sklopné, ovládání zrcadla je vpravo nad umyvadlem ve výšce 950 mm nad podlahou. U umyvadla schází svislé madlo. V kabině není žádný ovladač nouzové signalizace.

Ukázka kabiny s asistencí

Madla u záchodové mísy jsou chybně instalována - obě madla mají správnou délku 800 mm, obě jsou sklopná. Pravé madlo (z pohledu osoby sedící na míse) je správně vzdáleno 300 mm od osy mísy, ale je instalováno ve výšce 860 mm nad podlahou. Levé madlo je nesprávně instalováno 250 mm od osy mísy (vzájemná vzdálenost obou madel musí být 600 mm, zde je 550 mm) ve výšce 780 mm nad podlahou (má být 800 mm). Hrana mísy je ve výšce 530 mm nad podlahou (má být 460 mm). Druhý ovladač splachování je vhodně umístěn vedle mísy, tím je pro osobu na míse přístupnější než ovladač nad mísou.

Ukázka kabiny s asistencí

Na vnitřní straně vstupních dveří musí být instalováno vodorovné madlo ve výšce 800 mm nad podlahou (podle otvorů po šroubech lze usuzovat, že dříve madlo instalováno bylo).

Na následujících fotografiích je ukázka zcela nevhodného řešení záchodové kabiny:

Ukázka nevhodné záchodové kabiny 

 Vstupní dveře do záchodové kabiny jsou široké 800 mm, ale zvenku instalované madlo nedovolí plné otevření dveří. Zároveň vnitřní madlo instalované ve výšce 910 mm (má být ve výšce 800 - 900 mm nad podlahou) zužuje průjezd na 690 mm. Kabina má šířku 1580 mm a hloubku 1470 mm. Manipulační prostor pro vozíčkáře je nedostačující. Pro přesun na mísu může vozíčkář použít pouze diagonální přesun, přičemž musí ponechat otevřené dveře. Zároveň nesprávně umístěný koš (je příliš velký - hloubka koše je 275 mm a je přišroubovaný do zdi) brání manipulaci s vozíkem a brání v přístupu k umyvadlu. Nevhodně jsou umístěné (příliš vysoko) dávkovač mýdla a zásobník papírových útěrek (1070 mm nad podlahou), vysoušeč rukou (1140 mm nad podlahou) a zrcadlo (1130 mm nad podlahou). Zrcadlo není sklopné, vozíčkář do něj nevidí (pevné zrcadlo by muselo mít spodní hranu ve výšce 900 mm nad podlahou).

Ukázka nevhodné záchodové kabiny

Přední hrana mísy je správně 700 mm od zadní stěny, horní hrana sedátka mísy je ve výšce 415 mm nad podlahou (má být 460 mm). Levé madlo je ve výšce 760 mm nad podlahou a je dlouhé 870 mm a je sklopné (musí být pevné, dlouhé 900 mm - zde již překáží umyvadlo, a ve výšce 800 mm nad podlahou). Pravé madlo je ve výšce 770 mm nad podlahou a je dlouhé 870 mm a je sklopné (je správně sklopné, musí být ve výšce 800 mm nad podlahou a dlouhé 800 mm - nevhodná délka madla a příliš blízko umístěné umyvadlo (hrana umyvadla je 198 mm od přední hrany mísy) brání případnému přesunu na vozík pomocí madel). Mezi pravým madlem a stěnou je vzdálenost 750 mm, což by teoreticky dovolovalo přesouvání na mísu z boku ale nevhodně umístěný koš dovolí vjetí  k míse pozpátku pouze nejmenším vozíkům. Ovladač splachování je nevhodně umístěn na vzdálenější stěně od přístupu k míse a není v dosahové vzdálenosti z vozíku, výškově je umístěn vhodně, ve výšce 1030 mm nad podlahou. Umyvadlo je osazeno ve výšce 795 mm nad podlahou, osová vzdálenost umyvadla od pravé stěny je 400 mm (správně má být 550 mm). V kabince není ovladač nouzové signalizace, není věšák a zámek dveří nelze odemknout zvenčí.

 

Přebalovací kabina

5.1.9. Přebalovací kabina musí mít šířku nejméně 1600 mm a hloubku nejméně 1800 mm. Vstup musí mít šířku nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven. Přebalovací kabina musí být vybavena přebalovacím pultem a umývadlem a musí umožnit manipulaci s dětským kočárkem.

 

Vany

5.1.10. Před podélnou stranou vany musí být volný manipulační prostor minimálně 1500 mm. Horní hrana vany smí být nejvýše 500 mm nad podlahou. Vana musí být odsazena od přilehlé stěny nejméně o 100 mm. V záhlaví vany musí být přizděná plocha šířky nejméně 400 mm. Vanová páková baterie musí být osazena na podélné straně vany v dosahu osoby sedící ve vaně.

Aby měl vozíčkář přístup k vaně, musí před ní být volný manipulační prostor o průměru 1500 mm. Hrana vany může být nejvýše ve výšce 500 mm od podlahy. Velikost vany není dána, ale doporučuje se vana délky 1600 - 1700 mm a šířky 700 mm. Od přilehlé zdi musí být vana odsazena o 100 mm - nad vanou musí být instalováno podélné madlo (dlouhé minimálně 1200 mm, ve výšce 100 mm nad vanou) a madlo nesmí zasahovat do prostoru vany. Za záhlavím vany musí být přizděna plocha šířky minimálně 400 mm. Nad vanou musí být instalováno další madlo - svislé pro stojící osobu, ve vzdálenosti 200 mm od vanové baterie a vysoké minimálně 500 mm. Na straně záhlaví vany se doporučuje další svislé madlo délky 800 mm a ve výšce 600 mm nad podlahou.

Plánek místnosti s vanou pro vozíčkáře 

5.1.11. Je-li vana umístěna podél zdi, musí být na této zdi opěrné vodorovné madlo délky nejméně 1200 mm ve výšce 100 mm nad lícem vany a svislé madlo délky nejméně 500 mm umístěné nejvýše 200 mm od vanové baterie.

Místnost s vanou pro vozíčkáře

Pod vanou je vhodné nechat volný prostor pro podjezd zdvihacího zařízení pro přesun vozíčkáře do vany.

 

Sprchové kouty a sprchové boxy

5.1.12. Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 mm.

Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm.

Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem.

Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním.

V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

Plánek sprchy pro vozíčkáře

Sprchový kout pro vozíčkáře musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 x 900 mm. Maximální výškový rozdíl podlahy a dna sprchového koutu může být 20 mm. Vedle samotného sprchového koutu musí být prostor pro odložení vozíku, který je od sprchového koutu oddělen závěsem nebo posuvnými dveřmi (šířka vstupu musí být minimálně 800 mm), aby nedošlo k zamokření vozíku. Plocha pro odložení vozíku musí být široká minimálně 900 mm. Do prostoru mezi sprchový kout a odložený vozík je, pro snazší přesun z vozíku na sedátko, vhodné instalovat sklopné madlo dlouhé 800 mm a s výškou 800 mm nad podlahou. Sprchový kout musí být osazen sklopným sedátkem (musí být sklopné, kdyby chtěl vozíčkář použít sprchový kout na speciálním sprchovacím vozíku), jehož rozměry jsou minimálně 450 x 450 mm a osově je odsazeno 600 mm od rohu sprchového koutu. Horní hrana sedátka je ve výšce 460 mm nad podlahou.

Na stěně kolmé k sedátku musí být instalována dvě madla - vodorovné s délkou nejméně 600 mm ve výšce 800 mm nad podlahou a svislé v délce nejméně 500 mm ve vzdálenosti 900 mm od rohu sprchového koutu. Ve vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být instalována ruční sprcha s pákovým ovládáním.

Ovladač signalizačního zařízení nouzového volání musí být umístěn v dosahové vzdálenosti od sedátka, ve výšce 600 - 1200 mm a v dosahu z podlahy, ve výšce maximálně 150 mm nad podlahou.

Na následujícím modelu je sprchový kout minimálních rozměrů umístěný ve společném prostoru spolu s umyvadlem. Zelená plocha znázorňuje manipulační prostor na odložení vozíku (mezi odloženým vozíkem a sprchovým koutem musí být závěs, který chrání vozík před zamokřením; zároveň se doporučuje instalovat sklopné madlo pro usnadnění přesunu z vozíku na sklopné sedátko).

Sprchový kout v prostoru s umyvadlem


5.1.13. V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporučuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou.

Sprchový kout pro vozíčkáře

 

Na následující fotografii je ukázka sprchového koutu v koupelně bezbariérového pokoje hotelu. Sprchový kout má dostatečné rozměry 1380 x 1380 mm, práh u vstupu je vysoký 20 mm. V prostoru je umístěna sklápěcí sedačka široká 500 mm a hluboká 480 mm (minimální rozměry jsou 450 x 450 mm), sedačka je umístěna 440 mm nad podlahu (výška má být 460 mm). Osa sedačky má být vzdálena 600 mm od rohu, v tomto případě je pouze 550 mm. Ve sprchovém koutu je vodorovné madlo široké 500 mm (má být minimálně 600 mm) ve výšce 780 mm nad podlahou (má být 800 mm). Madlo nesmí být od rohu vzdáleno více než 300 mm, zde je 340 mm. Ve sprchovém koutu schází svislé madlo a ovladač nouzové signalizace.

Ovládání sprchy je ve výšce 1120 mm nad podlahou a ve vzdálenosti 680 mm od rohu (může být maximálně 750 mm). Prostor pro odložení vozíku je od sprchového koutu oddělen závěsem.

Ukázka sprchového koutu

Na následující fotografii je ukázka dalšího sprchového koutu. Prostor před sprchovým koutem je široký 1600 mm, dostatečný pro odložení vozíku. Vzhledem k tomu, že tento prostor je určený i pro procházení osob s francouzskými holemi, kterým na průchod zůstává zhruba 1000 mm, je prostor nedostačující. Prostor koutu je oddělen posuvnými dveřmi, které při plném otevření ponechávají vstup široký 820 mm (minimum je 800 mm). Sprchový kout je dostatečně velký, šířka je 1360 mm a hloubka 1330 mm. Horní strana sedátka (sklopeného) je ve výšce 500 mm nad podlahou (výšku lze upravit), sedátko je široké 430 mm (má být 450 mm) a hluboké 410 mm (má být 450 mm), osová vzdálenost od rohu sprchového koutu je 520 mm (má být 600 mm). Konstrukce a použitý materiál sedátka jsou nevhodné, protože se na něm zadržuje voda, která neproteče skrz sedátko.

Na stěně kolmé k sedátku je vodorovné madlo délky 325 mm (má být minimálně 600 mm) ve výšce 780 mm (má být 800 mm) nad podlahou, od rohu je vzdáleno 780 mm (má být maximálně 300 mm). Svislé madlo v kabince chybí. Funkci chybějícího svislého a nesprávného vodorovného madla částečně přebírají sklopná madla umístěna po stranách sedačky (délka madel 470 mm, výška 760 mm nad podlahou a vzdálenost mezi madly je 550 mm) - vhodná náhrada spíš pro sedící, pro stojící osobu nedostatečné. Ve sprchovém koutu není ovladač nouzové signalizace.

Sklon podlahy je příliš velký - je 6,3 %, maximálně může být 2 %.

 Ukázka sprchového koutu

 

5.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Dveře musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text „WC ženy“, „sprchy muži“ nebo „šatny ženy“. Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.